Kurnik

"KURNIK NA ŻYWO"
REGULAMIN

MAKAO 3-5-8 TYSIĄC BRYDŻ KANASTA CHIŃCZYK
KIERKI DOMINO SZACHY KOŚCI WARCABY LITERAKI ;-)

Strona główna Terminy o SGP Kluby Księga gości Kontakt

REGULAMIN
TURNIEJÓW "KURNIK NA ŻYWO" (tekst jednolity)

Skróty

Opiekun(owie) - osoba(y) zajmująca się m.in.: rejestracją uczestników, wypełnianiem kart gry, zliczaniem punktacji.

Organizator - Zarząd Stowarzyszenia Gier Popularnych Warmia w Olsztynie.

Partner - podmiot, który na podstawie osobnych umów lub ustaleń zawartych z Organizatorem
udostępnia podczas Turniejów swoje komponenty, oferuje i świadczy usługi promocji, kupna i sprzedaży.

Publiczność - osoby niezwiązane bezpośrednio z Turniejem,
a mogące przebywać na terenie ogólnie dostępnym, w którym organizowany jest Turniej,
w charakterze obserwatora Turnieju, uczestnika innych imprez odbywających się w tym samym czasie .

Regulamin - regulamin turniejów "Kurnik na żywo", czyli niniejszy dokument.

Serwis - zespół stron www dostępnych w sieci internet pod adresem: www.warmia.net.

Sędzia (Komisja Sędziowska) - powoływany(a) w zależności od kwalifikacji
na dany turniej do rozstrzygania sporów.

Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia w Olsztynie

Turniej - dotyczy konkretnej gry planszowej lub karcianej rozgrywanej w ciągu 2 dni.

Uczestnik - każda osoba fizyczna, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową,
a nie dotarła na Turniej w wyznaczonym terminie.

Zawodnik - uczestnik przybyły na Turniej w wyznaczonym terminie i biorący udział w rozgrywkach.

Postanowienia ogólne

§1
Turnieje "Kurnik na żywo" są cykliczną imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna.

§2
Organizatorem turniejów "Kurnik na żywo" Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Orłowicza 21/25 zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000222366.

Warunki uczestnictwa

§3
1. Zawodnik, który nie ukończył 16-go roku życia, zamieszkały w miejscowości,
w której odbywa się Turniej musi posiadać pisemną zgodę przedstawiciela
ustawowego z podanym jego numerem telefonu kontaktowego.
2. Zawodnik, który nie ukończył 16-go roku życia nie zamieszkały w miejscowości,
w której odbywa się Turniej musi przybyć z przedstawicielem ustawowym.

§4
Każda osoba zgłoszona do Turnieju zobowiązana jest do posiadania nazwy odróżniającej ją od innych
uczestników, którą to nazwą posługiwać się będzie w trakcie rozgrywek (tzw. pseudonim, nick).

§5
Każda osoba zgłoszona do Turnieju zobowiązana jest do wypełnienia czytelnie
formularza zgłoszeniowego i przekazania go do Organizatora wybierając jedną z niżej podanych form:
1. Wysłania na adres: biuro@warmia.net
2. Wysłania listem zwykłym na adres: Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia,
10-684 Olsztyn, ul. Orłowicza 21/25,
3. Dostarczenia osobiście do Punktu Opłat w Olsztynie, ul. Warmińska 14/2.

§6
Każda osoba zgłoszona do Turnieju zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§7
Każda osoba zgłoszona do Turnieju zobowiązana jest do wpłacenia opłaty startowej
na rachunek bankowy Organizatora:
Stowarzyszenie Gier Popularnych Warmia
95 2130 0004 2001 0328 2589 0001 Volkswagen Bank Polska S.A.
lub gotówką na godzinę przed Turniejem.

§8
Termin wpłaty opłaty startowej mija na godzinę przed Turniejem.
Po tym terminie zgłoszenie zostaje anulowane.

Opłata startowa

§9
Opłata startowa wynosi 20 zł od osoby za udział w jednym Turnieju.

§10
Opłata startowa dla członków Stowarzyszenia wynosi 15 zł od osoby za udział w jednym Turnieju.

Przebieg Turnieju

§11
1. Zapisy do udziału w Turnieju, poprzez wpisanie się na listę obecności, odbywają się najpóźniej na godzinę przed Turniejem.
2. Złożenie podpisu przez Zawodnika na liście obecności jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu Turniejów "Kurnik na żywo".
3. Na 5 minut przed rozpoczęciem danego Turnieju lista Zawodników zostaje zamknięta.
4. Absencja Uczestnika nie upoważnia Organizatora do zwrotu wniesionej opłaty startowej.

§12
1. Zawodnicy zobowiązani są do okazania przed każdym Turniejem dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz potwierdzenia wpłaty opłaty startowej na konto.
2. Osobami uprawnionymi do stwierdzenia tożsamości Zawodnika przed oraz w trakcie Turnieju
są Organizator oraz Opiekun.

§13
1.W jednym terminie odbywa się minimum 3 Turnieje.
2. W każdym Turnieju uczestniczy minimum 12 Zawodników.
3. Turniej dzieli się na:
a) eliminacje rozgrywane w systemie szwajcarskim,
b) finały rozgrywane systemem szwajcarskim lub pucharowym.
4. Ustępu 3 nie stosuje się w grze brydż.

§14
Organizator ustala sposób rozgrywania Turnieju w zależności od danej gry i przed rozpoczęciem
rozgrywek poda szczegółową ilość i czas rozgrywanych rund eliminacyjnych i rozgrywek finałowych.

§15
1. Zawodnicy uczestniczący w Turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad
uczciwej rywalizacji sportowej.
2. Sprawy sporne i ewentualne protesty zgłoszone w trakcie trwania Turnieju
rozstrzygane będą przez Sędziego (Komisję Sędziowską).

§16
Rozgrywki eliminacyjne i finałowe rozgrywane są pod kontrolą Sędziego (Komisji Sędziowskiej)
lub/i Opiekuna(ów) lub/i Organizatora.

§17
1. W przypadku nieobecności przeciwnika na dany czas rozpoczęcia rundy eliminacyjnej Zawodnik
otrzymuje trzeci najlepszy wynik w danej rundzie a jego przeciwnik najgorszy wynik danej rundy.
2. Trzykrotna nieobecność powoduje dyskwalifikację.

Nagrody

§18
Za udział w Turnieju Organizator przewiduje nagrodę:
1. Puchary za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
2. Dyplom za udział w Turnieju.
3. Nagrody rzeczowe - dodatkowe (w gestii Organizatora).

Kary

§19
1. Sędzia (Komisja Sędziowska) może nakładać kary na Zawodników, którzy:
a) łamią zasady rywalizacji sportowej,
b) zachowują się w sposób wulgarny,
c) nie stosują się do poleceń i werdyktów.
2. Formy kar:
a) upomnienie słowne,
b) wykluczenie i dyskwalifikacja,
c) nakaz opuszczenia miejsca rozgrywek i zakaz wstępu.
3. W przypadku całkowitego wykluczenia z Turnieju, z przyczyn wymienionych
w ust. 2 lit. b) i c), opłata startowa nie podlega zwrotowi.

§20
Każdemu Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Sędziego (Komisji Sędziowskiej)
do Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca.

Postanowienia końcowe

§21
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, kradzieże lub zagubienie
rzeczy osobistych oraz sprzętu Uczestników, Zawodników, Partnerów i Publiczności.

§22
Niewłaściwe zachowanie Zawodnika, Uczestnika lub Publiczności w czasie Turniejów lub spotkań poturniejowych wobec Organizatora,
Sędziów, Partnerów, pozostałych Uczestników, Zawodników i Publiczności karane jest:
- najpierw upomnieniem słownym,
- następnie nakazem opuszczenia miejsca rozgrywek i zakazem wstępu.

§23
1. W przypadku nadmiaru ilości zgłoszonych osób, gdy dany Turniej nie będzie mógł zostać w całości
rozegrany w planowanym terminie pierwszeństwo będą miały osoby, które wcześniej dokonały wpłaty
opłaty startowej
(pozostali uczestnicy zostaną o tym powiadomieni i opłata startowa będzie im zwrócona).
2. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń nie będzie satysfakcjonująca, Organizator może przedłużyć termin
ich przyjmowania za pośrednictwem stosownej informacji w naszym Serwisie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnieju w przypadku braku odpowiedniej
liczby Uczestników (minimum 36 osób, czyli np. 3 Turnieje w różne gry po 12 osób) na 5 dni przed jego
rozpoczęciem (uczestnicy zostaną o tym powiadomieni i opłata startowa będzie zwrócona).
4. Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać)
do skrócenia lub przedłużenia poszczególnych etapów Turnieju.

§24
1. O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, oraz do przyjęcia lub odrzucenia
któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyn (opłata startowa będzie zwrócona).
3. W przypadku niejasności, co do sformułowań niniejszego regulaminu do ustalenia obowiązującej
jego interpretacji upoważniony jest wyłącznie Organizator.

§25
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną
techniką podczas Turniejów i imprez towarzyszących w materiałach promocyjnych
oraz w celu ich publicznej popularyzacji.
2. Utrwalanie przez Zawodników, Uczestników lub Publiczność przebiegu Turniejów przy pomocy
urządzeń audiowizualnych może odbywać się wyłącznie za zgodą Organizatora.
3. Ograniczenie dotyczące utrwalania przebiegu Turniejów nie dotyczy tylko dziennikarzy,
którzy wcześniej zgłaszają swoją obecność Organizatorowi.

§26
Publiczność, Uczestnicy, Zawodnicy i Partnerzy odpowiadają finansowo za szkody spowodowane
przez siebie na terenie miejsca rozgrywek.

§27
Organizator nie zwraca kosztów: dojazdu, noclegów i posiłków.

§28
Ze względu na sportowy-kulturalny rodzaj Turniejów w miejscu przeprowadzania rozgrywek
zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów.

§29
Każda osoba przebywająca w miejscu przeprowadzania rozgrywek zobowiązana jest
do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym przeprowadzane są Turnieje.

§30
Partner powinien we własnym zakresie ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie miejsca rozgrywek.

§31
Zabronione jest wnoszenie na teren miejsca rozgrywek broni, amunicji i materiałów wybuchowych
oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na Turniejach.

Regulamin obowiązuje od 17.07.2005 i zgodnie z §24 ust. 2 regulaminu może zostać zmieniony decyzją Organizatora.

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Gier Popularnych "Warmia" z dnia 22.09.2006 roku
następuje zmiana §18 regulaminu rozgrywek "Kurnik na żywo".


Strona główna Terminy o SGP Kluby Księga gości Kontakt

Prawa autorskie © 2005 Stowarzyszenie Gier Popularnych